Secondary structure
Tertiary structure
Edit source
FIB1
GGC2A1
GGCOL9
HSC1A1
LYS
OCINSAA
PANC
PKER10
PKER11


Link : Orginal basic Nanoworld WAP site

CD N1: http://nanoworld.narod.ru/
NEXT : http://217.122.116.6/nanoworld/